امروز ۱۳۹۹/۰۴/۱۹
 
     
 
کد عضویت نظام:
 
کد ملی :
 
 
 
 
     
     
 
برگزاری دوره HSEمقررات و تدابیر فنی سلامت، ایمنی و میط زیست (مجازی و آنلاین) تیر 99 شنبه 31 خرداد ماه 1399
برگزای دوره اصول حرفه ای ، خدمات مهندسی ،مدیریت ،ایمنی و کیفیت ساخت (مجازی و آنلاین) تیر 99 شنبه 31 خرداد ماه 1399
برگزاری دوره مصالح و فناوریهای نوین در صنعت ساختمان (مجازی- آنلاین) تیر 99 یکشنبه 25 خرداد ماه 1399
برگزاری دوره HSEمبانی سلامت،ایمنی، محیط زیست (مجازی -آنلاین) تیر 99 یکشنبه 25 خرداد ماه 1399
برگزاری دوره بکارگیری استانداردها و مقررات ملی راهنماهای در طراحی معماری(مجازی -آنلاین)تیرماه 99 یکشنبه 25 خرداد ماه 1399
برگزاری دوره مبانی سلامت ایمنی و محیط زیست HSE دوره مجــــازی چهارشنبه 7 خرداد ماه 1399
*برگزاری دوره بکارگیری استانداردها، مقررات ملی راهنمای طراحی در معماری شنبه 14 دي ماه 1398
*برگزاری دوره صلاحیت اجرا شنبه 14 دي ماه 1398
*برگزاری دوره مصالح و فناوریهای نوین در صنعت ساختمان 11/10 شنبه 7 دي ماه 1398
*برگزاری دوره مبانی سلامت، ایمنی و محیط زیست HSE شنبه 7 دي ماه 1398
123
 
     
   
 
طراحی و اجرا توسط شرکت طراحی و مهندسی مثلث شیشه ای
Copyright © 2011 Mosalase Shishei All rights reserved